สืบค้นหาผลงานวิจัย
เลือกปี :
    
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยผลงานวิชาการ ชื่อนักวิจัย (เจ้าของผลงาน) ปีที่ตีพิมพ์ รายละเอียดผลงาน
1 บทบาทพยาบาลและความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีมีครรภ์:การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ นางสาวเจิดนภา แสงสว่าง 2564
2 การรับรู้ของผู้รับบริการต่อทักษะทางคลินิกด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล นายทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ 2564
3 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพมิติจิตวิญญาณต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณในนักศึกษาพยาบาล นางสาววรินทร์ลดา จันทวีเมือง 2564
4 เปรียบเทียบการจัดบริการแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามการรับรู้ของผู้ให้บริการ อำเภอหาดใหญ่และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นางสาวนวพร ดำแสงสวัสดิ์ 2564
5 การกำหนดระดับความไว้วางใจให้ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลวิชาชีพ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต: การศึกษาเบื้องต้นในประเทศไทย นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
6 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความสุขในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลา นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
7 แนวทางการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คุณภาพเพื่อสนับสนุนกำลังคนด้านสาธารณสุขสำหรับระบบสุขภาพในอนาคต นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมจิตบริการของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
9 การพัฒนากำลังคนสาธารณสุขของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนเขตสุขภาพ นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
10 การวิเคราะห์ต้นทุนและความคุ้มค่าของการเรียนการสอนในสถานการณ์เสมือนจริง คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความชุกของโรคฟันผุเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
12 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยหืดในคลินิกโรคหอบหืด โรงพยาบาลควนเนียง จังหวัดสงขลา นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
13 พฤติกรรมการควบคุมและป้องกันโรคและการจัดการด้านสุขภาพอนามัยในการกักตัวที่ศูนย์การฟื้นฟูและดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากโรคติดเชื้อ COVID-19 นอกสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
14 การวิเคราะห์อภิมาน:ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ใหญ่ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ นายสุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 2564
15 การพัฒนานวัตกรรมหุ่นฝึกการให้สารน้ำบริเวณแขน นางธารินี นนทพุทธ 2564
16 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อเสริมสร้างความไวทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นางอรอนงค์ รองสวัสดิ์ 2564
17 นวัตกรรมหุ่นช่วยฝึกใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิงแบบมีระบบเซนเซอร์ (สมิหลา) นางปฐมามาศ โชติบัณ 2564
18 ต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตในสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
19 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
20 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายเพื่อลดความรุนแรงของการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ในผู้สูงอายุเพศหญิงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
21 นวัตกรรมแผ่นกระดาษช่วยฉีดอินซูลิน นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
22 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงด้านโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
23 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานควบคุมการระบาดโรคหัด ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสตูล นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
24 ผลของการกดจุดบำบัดต่อคะแนนความปวดและองศาการเคลื่อนไหวคอในผู้ป่วยไมเกรน นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
25 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคปิดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลนาหม่อม จังหวัดสงขลา นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
26 การพัฒนารูปแบบการดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุติดสังคมที่สูญเสียคู่สมรส นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
27 พฤติกรรมและการรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการปฏิบัติงานของนักรังสีการแพทย์ นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
28 อิทธิพลของแรงจูงใจต่อการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ระลอกแรกในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
29 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
30 ความสนใจเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการรับรู้ต่อสถาบันพระบรมราชชนกของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
31 การรับรู้ภาวะคุกคามอาการสมองเสื่อมในผู้สูงอายุตอนต้น ตําบลควนโดน อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
32 ประสบการณ์การถูกตีตราของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและวิธีปฏิบัติตัวที่ดีของผู้ติดเชื้อเอชไอวี เพื่อลดการตีตราตนเองเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาล นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
33 ผลของการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลสนามต่อการจัดการด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของบุคลากรและผู้ป่วยโควิด-19 นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
34 - นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
35 ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการ กระทรวงสาธารณสุข นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564
36 ผลของโปรแกรมการใช้อาหารคลีนร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักและค่าดัชนีมวลกาย ในบุคลากรโรงพยาบาล อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นายกิตติพร เนาว์สุวรรณ 2564