สืบค้นหาผลงานวิจัย
เลือกปี :
    
ลำดับ ชื่อผลงานวิจัยผลงานวิชาการ ชื่อนักวิจัย (เจ้าของผลงาน) ปีที่ตีพิมพ์ รายละเอียดผลงาน
1 บทบาทพยาบาลและความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสซิก้าในสตรีมีครรภ์:การทบทวนวรรณกรรมเชิงบูรณาการ นางสาวเจิดนภา แสงสว่าง 2564
2 การรับรู้ของผู้รับบริการต่อทักษะทางคลินิกด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล นายทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ 2564
3 ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพมิติจิตวิญญาณต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณในนักศึกษาพยาบาล นางสาววรินทร์ลดา จันทวีเมือง 2564
4 เปรียบเทียบการจัดบริการแบบบูรณาการและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แก่ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามการรับรู้ของผู้ให้บริการ อำเภอหาดใหญ่และอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นางสาวนวพร ดำแสงสวัสดิ์ 2564
5 การวิเคราะห์อภิมาน:ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ใหญ่ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ นายสุรศักดิ์ พุฒิวณิชย์ 2564
6 การพัฒนานวัตกรรมหุ่นฝึกการให้สารน้ำบริเวณแขน นางธารินี นนทพุทธ 2564
7 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เพื่อเสริมสร้างความไวทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นางอรอนงค์ รองสวัสดิ์ 2564
8 นวัตกรรมหุ่นช่วยฝึกใส่สายสวนปัสสาวะเพศหญิงแบบมีระบบเซนเซอร์ (สมิหลา) นางปฐมามาศ โชติบัณ 2564
9 การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตนักศึกษาและการบริการวิชาการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา นางจีระภา นะแส 2564